JUDr. Petr Pospíšil
advokátní kancelář

BRNO

Kalvodova 1
602 00 Brno


ROZHODCOVSKÁ
ČINNOST

ENGLISH VERSION

Introduction
Legal services
Portfolios
Map
Contact
x
.
ROZHODOVÁNÍ SPORŮ V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

JUDr. Petr Pospíšil působí jako rozhodce obchodních sporů již od roku 2003 a za tuto dobu se může vykázat již několika desítkami úspěšně ukončených řízení. Je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Spektrum projednávaných případů je značně široké, přičemž úspěšně byly vyřešeny i případy, ve kterých žalované částky dosahovaly hodnot v desítkách milionů korun a kde strany arbitráže pocházely nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Funkci arbitra vykonává v obecném rozhodčím řízení, působí tedy jako tzv. rozhodce ad hoc. Obchodní společnosti či podnikající fyzické osoby, které se rozhodnou využít jeho služeb arbitra, se tak nemusí podrobovat pravomoci žádného institucionálního stálého rozhodčího soudu.

Pokud budete mít v rámci přípravy určité smlouvy zájem vtělit do ní i rozhodčí smlouvu, která by stanovila JUDr. Petra Pospíšila za rozhodce, je nutné nejprve se s námi spojit a dohodnout se na znění příslušné rozhodčí doložky, smlouvy o rozhodci nebo univerzálního kompromisu ve věci budoucí arbitráže.

Předem je však nutné upozornit, a to vzhledem k opakujícím se dotazům v tomto směru, že JUDr. Petr Pospíšil odmítá, aby byl ustanovován jako rozhodce nebankovními úvěrovými subjekty a jen výjimečně přijímá tuto funkci v jiných spotřebitelských sporech. Hlavním předmětem jeho rozhodcovské činnosti je rozhodování obchodních sporů větší hodnoty.

JUDr. Petr Pospíšil v oboru rozhodčího řízení zveřejňuje odborná stanoviska a příspěvky a to jak na stránkách odborných periodik tištěných, jako jsou Právní rádce nebo Bulletin advokacie, tak i v rámci odborných internetových stránek, jako jsou www.vseoarbitrazi.cz nebo www.epravo.cz.

Zde jsou odkazy na některé z prací zveřejněných na odborně zaměřených internetových stránkách:

www.vseoarbitrazi.cz - Několik poznámek k judikátu Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2312/2007

www.epravo.cz - K současné situaci v českém rozhodčím řízení

www.vseoarbitrazi.cz - O odměně rozhodce

www.cak.cz - Kdo může uzavírat rozhodčí smlouvu? (str. 34)

www.cak.cz - Rozhodčí řízení a nový zákoník práce (str. 54)

Působením v oblasti rozhodčího řízení se zabývají v různých podobách i další členové naší kanceláře, bližší informace vám rádi poskytneme telefonicky. Aktualizace 22.3.2021 Designed By: Misankar