JUDr. Petr Pospíšil
advokátní kancelář

BRNO

Kalvodova 1
602 00 Brno


ROZHODCOVSKÁ
ČINNOST

ENGLISH VERSION

Introduction
Legal services
Portfolios
Map
Contact
x
.
ZAMĚŘUJEME SE NAPŘÍKLAD NA NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI PRÁVA

· vedení složitých obchodněprávních sporů před soudy všech stupňů, Nejvyšší soud nevyjímaje, a to včetně sporů o pohledávky vysoké hodnoty, např. z výstavby investičních celků a to i v zahraničí, složitých či nestandardních smluv o dílo (např. dodávky technologií a výrobních celků, developerská výstavba, výstavba továrních hal a skladovacích center)

· soudní vymáhání pohledávek z obchodních smluv kupních a jim blízkých innominátních smluv o dodávkách apod.

· příprava složitých obchodněprávních smluv a firemních smluvních vzorů

· řešení problematiky pohledávek po lhůtě splatnosti - mimosoudní cestou, soudní cestou, arbitráží

· rozhodčí řízení jak vnitrostátní tak mezinárodní

· problematika ochrany hospodářské soutěže (zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případy údajného zneužití dominantního postavení, kartelové dohody, fúze podniků, cooperative joint venture, full function joint venture)


POSKYTUJEME SLUŽBY V TĚCHTO OBLASTECH

OBCHODNÍ PRÁVO

Právo obchodních společností
· právní audity společností
· zakládání společností s ručením omezeným, akciových společností a dalších druhů právnických osob
· fúze a změny právních forem obchodních společností
· organizace a řízení valných hromad
· poradenství v záležitostech ochrany práv většinových a menšinových společníků
· zvyšování a snižování základního kapitálu
· akvizice společností v souvislosti s převody obchodních podílů a akcií
· právní poradenství v souvislosti s prováděním daňových optimalizací
· právní a organizační poradenství

Vymáhání pohledávek
· vymáhání pohledávek mimosoudní cestou
· vymáhání pohledávek soudní cestou a v rozhodčím řízení
· plánování snížení rizik vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti

Obchodněprávní smlouvy a další oblasti obchodního práva
· příprava obchodních smluv a firemních smluvních vzorů
· stanoviska ve sporných obchodněprávních případech
· narovnání problémů založených chybnými smluvními dokumenty
· zastupování v řízení před soudy i rozhodci
· právo nekalé soutěže
· právní aspekty používání internetu a doménových jmen

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
· výkon funkce rozhodce
· zastupování v rozhodčím řízení vnitrostátním před stálým rozhodčím soudem i rozhodci ad hoc, rozhodčí řízení s mezinárodním prvkem
· právní poradenství
· provádění firemních školení v oblasti arbitráže

OBČANSKÉ PRÁVO
· příprava občanskoprávních smluv
· převody nemovitostí
· zastupování v řízení před katastrálními úřady
· zajišťovací instituty, zástavní práva
· vymáhání pohledávek
· zastupování v řízení před soudy
· ochrana osobnosti
· zastupování podle tiskového zákona

TRESTNÍ PRÁVO
· zastupování poškozeného v trestním řízení
· zastupování v přípravném řízení a v řízení před soudy
· problematika sebeobrany v trestním právu
· trestné činy hospodářské a majetkové
· trestněprávní dopady dopravních nehod

PRACOVNÍ PRÁVO
· právní poradenství
· příprava vzorových dokumentů pro zaměstnavatele
· zastupování ve sporech o náhradu škody včetně náhrady škody na zdraví
· obrana zaměstnavatelů před žalobami podanými bývalými zaměstnanci
· zastupování v ostatních sporech před soudy

SPRÁVNÍ PRÁVO
· zastupování ve správním řízení
· příprava stanovisek ke složitým problémům zejména stavebního práva a územního řízení

RODINNÉ PRÁVO
· zastupování v rozvodovém řízení
· příprava tzv. "rozvodových dohod"
· zastoupení při jednání s protistranou

Uvedený výčet je jen demonstrativní, služby jsou poskytovány v plném rozsahu českého práva.


PRÁVNÍ ROZCESTNÍK


 Aktualizace 22.3.2021 Designed By: Misankar